Belbin Teamrolltest

Testa ett team och identifiera förbättringsmöjligheter

En vetenskapligt framtagen metod för att kartlägga team.

Dr Meredith Belbins forskning undersökte möjligheten att förutsäga ett teams prestation från dess sammansättning av beteenden. Utifrån sina studier tog Dr Meredith Belbin fram ett test, vilket ligger till grund för dagens Belbintest. Testet har använts till att förutse framgångsrika team och ledningsgrupper i över 40 år. Testet mäter förekomsten av nio beteendekluster. Belbin döpte dessa nio olika sätt att bidra, relatera och samverka med varandra till teamroller.
AdobeStock_303293957

Beteenden är inte personligheter

Belbin Teamroller är inte personligheter, och Belbin är inte ett personlighetstest. En människa har heller inte 100% av ett teamrollbeteende, utan alla kan ha en kombination av dessa nio beteendekluster. Vilken eller vilka roller en människa känner sig bekväm med kan förändras med tiden och kan även vara olika i olika team. Detta skiljer teamroller från personlighet som är mer bestående. Enkelt uttryckt; en personlighet är något du är, medan en teamroll är något du gör i ett givet sammanhang.

https://www.traditionrolex.com/19

Belbin Teamrollstest är alltså ett beteendetest, och inte ett personlighetstest.

Belbin är ett beteendetest

Det är svårt att arbeta effektivt med människor utan rimliga förväntningar på hur de kommer att prestera. Självskattning och Observatörens syn visar hur en individ ser sina egna bidrag och hur en individ beter sig i en grupp.

Belbins test är en kartläggning av vår egen uppfattning och våra kollegors uppfattning om vårt beteende i teamet vi ingår i. Testet kartlägger en deltagares uppfattning av sitt eget beteende, och lägger till andra teammedlemmars uppfattning om hen. Detta görs för samtliga medlemmar i teamet.

Utifrån det dras slutsatser hur bra detta team bidrar, relaterar och agerar med varandra för att nå uppsatta mål.

Med hjälp av vår kartläggning kan vi få ett tydligare svar på viktiga frågor:

  • Hur ser rollfördelningen i teamet ut?
  • Saknas det viktiga roller?
  • Har alla möjliga roller möjlighet att utrycka sig när de behövs?
  • Har vi en över eller underrepresentation av vissa beteenden?
  • Hur påverkar rollfördelningen teamets prestation
Svar på dessa frågor kommer underlätta ert arbete att utveckla gruppen oerhört.

Ett verktyg för HR-proffs

Inget verktyg är bättre än den som använder det, och ett kraftfullt verktyg kräver en säker hand. Därmed utbildar vi i hur man använder detta verktyg för bästa möjliga resultat.

Analysen av ett team baseras på hur gruppmedlemmarna själva anser att deras kollegor bidrar, relaterar och samverkar med varandra för att lösa teamets uppgifter och mål. Därför är Belbintesten ett effektivt och kostnadseffektivt alternativ till att ta in en konsult som gör gruppövningar i några dagar för att kartlägga beteenden. Detta sparar tid och skapar möjligheten att direkt börja utveckla teamets prestationsförmåga.

Följ gruppens utveckling över tid

Kartläggningsinstrumentet byggt för att följa en grupps utveckling över tid. Att göra nya observatörskattningar i verktyget är kostnadsfritt. Detta tillåter konsulter och HR att löpande uppdatera bilden för att få en ny, fräsch bild av hur teamet fungerar. Belbin i samverkan med ett processinstrument eller en utbildning där du arbetar processorienterad är ett framgångsrecept för team. Denna uppföljning görs bäst i den medföljande plattformen Interplace.