Belbins forskning

Belbinmetoden är baserad på forskning genomförd av Dr Meredith Belbin vid The Management College of Henley.

Forskningen

Forskningen syftade till att hitta modeller vilka kunde förutse ett teams prestation från dess sammansättning av beteenden. Efter nio års empiriska studier kunde man presentera Belbin metoden, vilken hade visat sig ha en mycket god förmåga att förutse ett teams prestation. Förutsägelserna av gruppers prestation och deras mätbara resultat visade sig stämma väl överens. Validiteten i prognosen var alltså mycket god. Forskningsresultaten har sedan 1981 bekräftats av olika oberoende forskare och konsulter världen över.

Mer om det finns att läsa i Dr M Belbins böcker. 

Forskningsmetod

Konceptet växte fram ur Dr Belbins forskning på framgångsrika och misslyckade team som tävlade i ett företagsspel på Henley Management College, England. Chefer som deltog i denna övning fick genomgå ett batteri av psykometriska tester och sattes i team med varierande konstellationer. Med tiden identifierades olika kluster av beteenden som den bakomliggande framgångsfaktorn i teamen. Så uppstod de olika teamrollerna.

Till skillnad från många instrument som bygger på statistiska profiler där någon tänkt ut vilka roller som kan finnas bygger detta enbart på vetenskaplig forskning. Belbin teamroller är originalet.

AdobeStock_325185591

Belbin idag

Dr Belbins forskning innebär mycket för en organisation ur såväl strategisk som taktisk synvinkel. Resultatet av forskningen påverkar ledarskapet i företag t ex vid delegering och diskussioner om kultur och ledarstilar. Belbin Sverige AB förmedlar kontinuerligt nya erfarenheter och forskningsresultat genom olika kurser och erfarenhetsmöten samt erbjuder årligen ytterligare träning för dem som vill fördjupa sig inom området.

Våra nyheter