Hantering av konflikter med Belbin

Teamkonflikt

Konflikt är nödvändig för team, men den måste hanteras på rätt sätt.

Belbin kan hjälpa team att ”argumentera bättre”, hantera konflikter konstruktivt, bygga sammanhållning i teamet och dra nytta av prestandafördelarna.

Hur närmar vi oss konflikter?

Många av oss undviker konflikter. Oenigheter kan utlösa fysiologiska reaktioner som vi inte gillar – det kan trigga vår ”fly eller fäkta” -reaktion.

Vi faller i fällan att tro att all konflikt är dålig eller dysfunktionell konflikt – att det kommer verka okänsligt eller såra andras känslor, att det kommer förbruka goodwill, tid och energi utan att producera ett värdefullt resultat. ’Hög konflikt’ förvränger verkligheten och skapar en ”oss och dem”-situation.

Kostnaden för att undvika konflikter

Misslyckande med att hantera konflikter orsakar otaliga problem för team och företag. De bygger upp vad Harvard Business Review kallar ”konfliktskuld” – ”summan av alla odiskuterade och olösta problem som står i vägen för framsteg”.

En annan fara med att alltid söka överenskommelse och harmoni är att det kan bli svårt för människor att säga ifrån och motsäga, så vi missar möjligheten att stanna upp och ändra kurs när vi upptäcker att något inte fungerar.

När team tar sig tid att vara oeniga kommer de ofta fram till mer effektiva och ömsesidigt godtagbara lösningar än vad som först övervägdes. Det uppmuntrar oss att plocka isär en idé och säkerställa att den står emot granskning och förtjänar vidare övervägande.

Genom att undvika konflikter kan team fastna i ”smekmånadsfasen”, vilket begränsar produktiviteten och kreativiteten och hämmar tillväxten.

"Sammandrabbningar mellan parterna är smältdegeln där kreativa lösningar utvecklas och kloka kompromisser mellan konkurrerande mål görs."

Harvard Business Review

Konflikt

Är konflikt bra för team?

Det kan verka motintuitivt, men funktionell konflikt kan faktiskt vara bra för team. Faktum är att det är avgörande för effektivt samarbete.

Professor J. Richard Hackman, professor i social- och organisationspsykologi vid Harvard University, upptäckte att diskussioner var bra för ett team, så länge de hanterades väl och fokuserade på teamets mål.

Så kallad ’kreativ friktion’ leder till bättre arbetsresultat – man arbetar med mer kreativa, bättre genomtänkta lösningar, istället för att nöja sig med det första förslaget.

Positiv teamkonflikt

Konflikt ger team möjlighet att erkänna och syntetisera olika perspektiv – detta innebär större inklusivitet på arbetsplatsen genom att erkänna olika perspektiv. Det har en påverkan på resultatet. Forskning har visat att medan homogena grupper bedömde sin prestation högre, var diverse grupper framgångsrikare när det gällde att slutföra uppgifter.

Oenigheter inom teamet ger möjligheter till lärande och tillväxt. Ju mer teamet övar på att lyssna på och integrera feedback, desto mer utvecklas det.

Förvånansvärt nog förbättrar konflikt också relationer och jobbnöjdhet, eftersom vi får en bättre förståelse för våra kollegor och vad som driver dem, och eftersom problem tas upp istället för att sopas under mattan.

Värdet av konflikt

I denna episod från vår Belbin-webbinarserie pratar Jo Keeler, VD, med Deborah McGovern, Head of Training and Consultancy, om vikten av konflikt i teamet och hur Belbin kan hjälpa människor att förstå varandras styrkor och samarbeta mer effektivt.

Konstruktiv konflikt

Vad behöver vi för konstruktiv konflikt?

Att främja en miljö för konstruktiv konflikt i team är en utmaning. Konfliktundvikelse är stark och det är inte tillräckligt att säga till människor att oenighet är hälsosam och hoppas på det bästa.

För att använda konflikter på ett effektivt sätt behöver vi de färdigheter och den mentalitet som krävs.

Regler för engagemang

”Konfliktritualer” eller gemensamt överenskomna regler för engagemang kan hjälpa människor att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Det kan vara att specificera att personer bör gå till den person de har problem med i första hand, att de bör erbjuda föreslagna lösningar, eller vid vilket tillfälle det är lämpligt att involvera en tredje part som medlare. Detta kan göra oenighet till en mer strukturerad process och ta bort en del av de okända faktorerna.

Psykologisk trygghet

För att människor ska kunna diskutera effektivt behövs psykologisk trygghet vara en integrerad del av teamets sammansättning.

Psykologisk trygghet innebär att människor i team behöver känna sig trygga nog för att ta risker och göra misstag utan rädsla för vedergällning. Att etablera psykologisk trygghet frigör tid och kognitiv energi så att teamet kan använda det på projekt istället för hot inom gruppen.

Läs mer om hur du använder Belbin för att etablera psykologisk trygghet i team.

Ett proaktivt tillvägagångssätt

I stället för att vänta på konflikter kring en specifik fråga, använd ett proaktivt tillvägagångssätt. Det kan innebära att identifiera hur personer föredrar att arbeta och var områden med motsättningar eller spänningar troligen kommer att uppstå.

Be teamet att bidra med idéer och feedback om hur man hanterar dessa skillnader och utveckla strategier för att hantera dem. Detta hjälper alla med identifieringsprocessen och ger dem ett personligt intresse i att få lösningarna att fungera.

Konflikt innebär förståelse för skillnader

Har du någonsin lagt märke till hur ofta vi pratar om skillnader när det gäller konflikter? Vi säger att människor ”inte kan komma över sina olikheter”.

När vi använder den här typen av språk kan det vara så att tvisten som pågår inte handlar om en specifik fråga, utan bär med sig mycket ”bagage”, i termer av hur specifika personer (eller teamet som helhet) har samverkat tidigare.

När ett team stöter på samma sorts svårigheter om och om igen kan språket kring Belbins teamroller hjälpa till att fokusera på den större bilden – skillnader när det gäller mål, tillvägagångssätt och tankesätt.

Detta avpersonifierar konflikten och gör det möjligt för teammedlemmar att se bortom ögonblickets känslor och försöka omformulera diskussionen på ett sätt som kommer att vara till nytta för teamet och organisationen som helhet.

Fallstudie

Samarbete över avstånd

Xerox använde Belbin för att hantera konflikter och optimera kommunikationen i ett virtuellt, internationellt projektteam.

”En nyckelinsikt var att båda teamen var obalanserade i sina teamroller, båda hade överflöd av vissa roller och brister i andra roller (de var obalanserade på olika sätt). På grund av dessa obalanser kunde varken team vara särskilt produktiva på egen hand, och skillnaderna i arbetssätt garanterade nästan konflikter mellan grupperna.” – Vice VD, Xerox

Teamroller och deras förhållningssätt till konflikt

Var och en av oss har ett antal Teamroller som vi antar mest naturligt när vi arbetar i ett team.

Dessa Teamrollsstyrkor kan påverka hur vi närmar oss konflikter. Till exempel kan de tänkande rollerna (Plant, Monitor Evaluator och Specialist) njuta av debatten för dess egen skull.

De som har höga Shaper är troligen bland de mest konfronterande. De är inte rädda för konflikter i teamet, så länge det leder till ett resultat. Detta kan vara ett bra motgift mot ett team som slappar eller är fullt av människor som är rädda för att sätta käppar i hjulet.

Teamworkers tenderar däremot att undvika konflikter, eftersom de värderar mellanmänskliga relationer med teamet och inte vill orsaka upprördhet.

Motsatta teamroller

De med motsatta Teamrollsstyrkor kan upptäcka att de ofta hamnar i konflikter. Resursundersökarens entusiasm och snabbhet kan krocka med Kompleterarens uppmärksamhet på detaljer eller petighet. Plants fantasifulla lösningar och storslagna idéer kan vara tröttsamma för Implementerarens praktiska synsätt.

När man hanterar mönster av konflikt inom ett team är det viktigt att förstå dessa dynamiker, våra egna styrkor och andras styrkor i teamet.

Om den höga Implementeraren vet att Planten slänger runt idéer kan de bestämma sig för att deras medverkan inte behövs förrän senare och sätta Monitor Evaluatorn i arbete för att se till att ogenomförbara idéer inte passerar genom granskningen.

Självklart kommer konflikter fortfarande att uppstå, men Belbin hjälper oss att förstå en individs tankesätt och mål, så att vi kan tackla konflikter på rätt sätt.

Hur hanterar Belbin-rapporterna konflikter?

Konflikter uppstår vanligtvis på grund av missförstånd eller brist på kommunikation. Det kan yttra sig på många sätt. Sänkt moral, minskad produktivitet och ökningar i frånvaro kan alla vara starka indikatorer på att något behöver hanteras.

Språket kring Belbin Teamroller kan vara till hjälp i situationer där diskussioner alltför ofta inkluderar personliga attacker och där konflikter ofta förvärras.

Arbetsrelationrapporter

Hantera och avpersonifiera konflikter

Arbetsrelationrapporter är idealiska för hantering av konflikter mellan två personer. De identifierar nyckelskillnader i beteendemönster, öppnar upp för samtal och gör det möjligt för människor att arbeta mer effektivt tillsammans med en större förståelse för varandras styrkor.

Behöver du nya perspektiv?

Belbin workshops kan hjälpa till att effektivt hantera konflikter

Ibland krävs det en utomståendes perspektiv för att reda ut dysfunktionella konflikter och bygga nya grundval.

Vårt erfarna konsultteam är redo att designa en workshop som är skräddarsydd efter dina behov. Vi tittar på de problem som är specifika för din organisation och dina team. Sedan bygger vi en skräddarsydd workshop med hjälp av Belbin-teorin som är speciellt utformad för att ta itu med de utmaningar som du står inför.

Att använda en Belbin-facilitator säkerställer att alla kan delta och maximera sitt bidrag. Vi faciliterar sessioner med team på alla nivåer, från styrelser till nya rekryteringar.

Våra workshops kan genomföras online via plattformen du föredrar, eller personligen.

Om du vill få information om en workshop för ditt team, klicka här nedan.